דלג לתוכן העמוד

סרגל נגישות

MySites
דף הבית | אודות | תנאי שימוש | צור קשר | הוסף למועדפים
תנאי שימוש באתר mysites:
כללי
ברוכים הבאים לאתר mysites.co.il (להלן "האתר").
בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן "תנאי שימוש").
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועל הגולשים להתעדכן עצמאית בשינויים אלו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות הקישור: תנאי שימוש.
האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

מדיניות פרטיות
פרטים שיימסרו דרך האתר ישמשו למטרה לשמם נמסרו בלבד. האתר לא יעביר כל מידע שנמסר באמצעותו לגורמים שלישיים ללא הסכמת המשתמש.

עוגיות
אתר זה עושה שימוש בעוגיות (Cookies), על מנת לשפר את המהירות והיעילות של השימוש במערכת ע"י הגולשים באתר ועל מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על עצם השימוש באתר, בערוציו ובמידע המצוי בו. במידה והמשתמש אינו מעוניין בקבלת Cookies, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המשתמש. כן ניתן למחוק Cookies שנשמרו במחשב המשתמש. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט.

מידע מסחרי ופרסומות
האתר לא ישא בכל אחריות ו/או חבות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום המודעות ע"י בעלי האתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן.
שימוש מסחרי באתר, בתכנים, במידע, במערכות ובכל חלק מהללו אסור בהחלט בלא קבלת הסכמת האתר, בכתב ומראש.

הגבלת השימוש באתר למטרות אישיות וחוקיות בלבד
אתר זה מיועד לשימוש אישי בלבד וחל כל איסור לעשות באתר ו/או בתכנים המפורסמים בו שימוש מסחרי כלשהו. אין לבצע שינויים, להעתיק, לשדר, להפיץ, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרטי המידע, התוכנה, השירותים והמוצרים אשר מקורם באתר זה.

סימני מסחר
כל סימני המסחר של החברות, התוכנות והיישומים המופיעים באתר שייכים לבעליהם.

אחריות
הגולש באתר מצהיר כי ידוע לו כי באפליקציה ובקישורים שבאתר עלולות להיות טעויות וכי למערכת האתר לא תהיה כל אחריות או חבות כלשהם בגין השימוש שיעשה הגולש באתר (באפליקציה), וכן בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בהם במישרין או בעקיפין. השימוש שיעשה במידע שיופק ע"י הגולש הוא על אחריות הגולש בלבד.
האתר איננו מתחייב כלפי הגולשים לזמינות ו/או לתקינות מערכת האתר.
בכניסה לאתר, נותן הגולש הסכמתו לתנאי השימוש הללו.

שיפוי
המשתמש מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מפעיליו ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, תשלום, הוצאה, אבדן רווחים או הפסד שייגרמו להם עקב מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי להפר תנאי שימוש אלה ו/או כדי להוות מעשה בלתי חוקי.

קישורים
אתר זה כולל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מופעלים ע"י בעלי ומפעילי אתר זה. לבעלי אתר זה אין כל שליטה על אתרים שבידי גורמים אחרים. מפעילי ובעלי אתר זה אינם נושאים באחריות כלשהי לתכנים המופיעים באתרים אחרים ו/או לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש באתרים אחרים. הכללת קישורים לאתרים אחרים נועדה לנוחיות המשתמשים בלבד ואין לראות בה משום הסכמה ו/או אישור למידע המפורסם בהם ו/או כדי להצביע על קשר בין אתר זה למפעילי אתרים אחרים.
האתר רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר ו/או מהשימוש בו הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
  בניית אתרים   wedo-net כל הזכויות שמורות © 2010 wedo-net, אין להעתיק, לשכפל או להדפיס לשם פירסום או הפצה בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מפורש בכתב. הצהרת נגישות